අපි ගැන

අපේ කතාව

සීමාසහිත ෂෝගුවාං චැන්සොං වුඩ් සමාගම. දැව නිෂ්පාදන, ප්ලයිවුඩ්, එම්ඩීඑෆ්, දොර සම ආදිය සැපයීම විශේෂීකරණය කරයි. ප්ලයිවුඩ් නිෂ්පාදනය කිරීමේ වසර දහයක අත්දැකීම් සමඟ, තවත් දැව නිෂ්පාදන සඳහා සහයෝගිතා මෝල් රාශියක් අප සතුව ඇත.

නිෂ්පාදන

නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය යනු පෞරුෂත්වයේ ගුණාත්මකභාවයයි

.